Laserbehandling – medicinsk laser (LLLT)

Skribent Cecilia Lind, legitimerad sjukgymnast och Anders Bergström, legitimerad fysioterapeut, högre examen i ortopedisk medicin
Uppdaterat 2018-11-24
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Laserbehandling - medicinsk laser (LLLT)

Laserbehandling (medicinsk laser – LLLT)

Laserbehandling eller medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaser är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen.

Absoluta fördelar med laserbehandling

Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. Eftersom behandlingen inte är smärtsam och dessutom icke-invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden) kan även personer som är rädda för nålar ha ett alternativ till exempelvis akupunktur vid behandling av smärta. Dessutom har man sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.

Fördelar i korthet:

 • Inflammationsmodulerande
 • Smärtlindrande
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning
 • Användas på akuta skador
 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
 • Riskfritt
 • Milda, få biverkningar
 • Det känns inte
 • Kan ge snabbt resultat som håller över tid
Laserbehandling av armbåge

Laserbehandling av armbåge. Foto: Maria Agrell

Vad kan behandlas med medicinsk laser?

Enkelt uttrycket kan man säga att laserbehandling kan vara indikerat när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären är beläget ner till ca 5 cm i vävnaden, även om många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem, exempelvis vid diskbråck och spinal stenos i ländrygg (Konstantinovic).

Generellt sett kan behandlingen användas på muskel-och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.

Exempel på mer specifika besvär där laserbehandling är verksamt:

Huvud/ansikte

 • Käkledssmärta
 • Trigeminusneuralgi

Nacke

 • Långvarig nackvärk och nacksmärta
 • Diskbråck med utstrålningar
 • Whiplash
 • Artros

Ländrygg

 • Långvarig ländryggsmärta
 • Diskbråck
 • Artroser
 • Spinal stenos

AXEL

 • Impingement/bursit
 • Frozen shoulder/artrit
 • Artros
 • Tendinopatier i rotatorkuffen
 • Rotatorkuffskador/partiella rupturer

ARMBÅGE

 • Lateral epikondylalgi – tennisarmbåge
 • Medial epikondylalgi – golfarmbåge
 • Bursit – bicepsbursit, studentarmbåge
 • Artros

Hand

 • Fingerledsartroser
 • Tenosynoviter ex. de Quervain
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Finger och handledsartroser

HÖFT

 • Trokanterit
 • Adduktortendinopati– ljumskbesvär
 • Tendinos
 • Artros

KNÄ

 • Tendinopatier
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Skador på sidoligamenten(MCL/LCL)
 • Artros
 • Meniskbesvär

FOT OCH UNDERBEN

 • Hälsenseproblem– akillestendinopati
 • Plantarfascit/hälsporre/hälkuddesyndrom – Hälsmärta
 • Benhinneinflammation – Medialt tibiasyndrom
 • Muskel- och senbristningar
 • Artros
 • Metatarsalgi/Mellanfotssmärta

Övriga tillstånd där laserbehandling har effekt

 • Reumatisk ledsmärta
 • Lymfödem
 • Akuta skador så som bristningar och stukningar och vissa frakturer

Hur går en laserbehandling till?

Undersökning och diagnos

Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria för att försöka förstå vilken sorts smärta det handlar om, det styr sedan valet av strategi vid laserbehandlingen. Undersökningen ska sedan bekräfta anamnesmisstanken och identifiera struktur eller område för skadan eller smärtan. Det är viktigt att veta var smärtan eller besväret kommer från för att man ska behandla rätt ställe och få tydliga resultat av behandling, helst på en gång.

Behandlingsprocedur

Lite beroende på vilket laserinstrument som används kan behandlingen utföras på olika sätt. Instrumentet kan vara utformat med en laserdiod eller flera, och med olika våglängder (färger) och ha mer eller mindre starkt ljus. Generellt sett bör laserljus i nära infraröd eller infraröd våglängd användas för att nå så långt in till målområdet som möjligt.

Uteffekten/styrkan på ljuset ligger vanligen runt ca 30-500 mW men kan vara både högre och lägre. Vanligen placeras laserdioderna på huden över målområdet/besvärsområdet och området belyses sedan under en viss tid, så kallad dos. Behandlingen kan även ske med avstånd från laserapparaturen till huden (detta är vanligt vid behandling över öppna sår) eller med ett visst tryck på vävnaden (vanligt vid behandling över muskulatur).

Behandlingstid

Behandlingstiden är beroende av hur stort område som ska behandlas och hur djupt in målområdet ligger. Ju större område och djup desto längre tid tar behandlingen. Generellt sett varierar behandlingstiden mellan ca 5 -30 min. Behandlingstiden är dock även beroende på hur instrumentet man behandlar med ser ut, har den flera laserdioder på samma munstycke tar det kortare tid jämfört med om apparaturen enbart har en laserdiod.

Skön och behaglig behandling

Behandlingen gör inte ont, men vissa kan känna värme, pirrande eller ”att något händer”. För de allra flesta känns det dock ingenting. De flesta upplever behandlingen som behaglig eller avslappnande.

Att tänka på före och efter en laserbehandling

Det finns inget särskilt man behöver tänka på före behandlingen, men vissa indikationer behandlas inte på vissa personer, exempelvis behandlar man inte över magen på gravida eftersom man inte har gjort några studier på detta. Man ska heller inte få någon behandling över eller i ögonen. Vad gäller läkemedel så kan effekten av laserbehandling bli mindre tydlig eller mindre effektiv om kortionsinjektioner har givits i det område som ska behandlas inom de senaste 3 månaderna. Samtidigt intag av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan minska effekten av laserbehandlingen, men man kan inte få några skador av kombinationsbehandlingen.

Fyra behandlingsreaktioner är vanligast

 1. Ingen reaktion – vissa känner ingenting eller obetydlig förändring i besvären. Vid utebliven reaktion är det svårast att avgöra om det krävs fler behandlingar (vissa kräver upp till 4-5 innan man får tydligt resultat). Uteblivet resultat kan bero på att behandlingen sker över fel ställe, men även på att personen helt enkelt inte svarar på metoden. Rätt diagnos och lokalisering av skadeområde är alltså viktigt!
 2. Initialt något ökad smärta – kan ibland uppkomma 6-24 timmar efter en behandling (men ibland även direkt efter) och sitta i max 3 dagar. Smärtstillande och NSAID kan då intas, dock med följden att effekten av laserbehandlingen minskas något. Smärta är en bra reaktion då immunförsvaret och de inflammatoriska processerna aktiverats och startar läkningen. Efter en tillfällig smärtökning är besvären ofta mycket lindrigare än innan första behandlingstillfället.
 3. Smärtlindring – kan uppkomma direkt eller några timmar efter behandlingen. Smärtlindring är såklart en positiv och önskad effekt. Vid smärtlindring är det dock viktigt med anpassad belastning för att undvika överbelastning.
 4. Trötthet – vissa personer kan reagera med trötthet direkt efter eller några timmar efter behandling. Vissa kan bli väldigt trötta och behöva vila eller somna tidigare på kvällen. De allra flesta sover väldigt gott vid trötthetsreaktioner.

Anpassad belastning efter behandling

Beroende på hur man reagerat på behandling och vilket besvär som har behandlats bör den fysiska belastningen anpassas. Vid direkt smärtlindring kan det vid vissa indikationer vara bra med anpassad avlastning (så som direkt efter ex en stukning) medan andra besvär kan ha fördel av en ökad aktivitet (så som vid vissa ryggbesvär). Dock kan man generellt sett säga att samma dag man får behandlingen bör man avstå från särskilt intensiv fysisk aktivitet eller tung och explosiv belastning av besvärsområdet. Detta för att undvika överbelastning.

När är det mest fördelaktigt att starta en behandling?

Generellt sett kan man säga att ju mer akut skadan är vid behandlingstillfället, desto större är chansen för snabb läkning och rehabilitering. En laserbehandling kan utföras så tidigt som ca 30 min efter en skada. Även om man kan påbörja en behandling så snart efter skadetillfället bör man dock alltid omhänderta en akut skada med ett adekvat första omhändertagande så som tryckförband och högläge. Man bör vara säker på att eventuell blödning avstannat innan behandlingsstart. Vid långvariga eller kroniska besvär kan man starta när man har möjlighet att få behandling. Även om det har gått lång tid (så som månader eller till och med år) efter skadetillfället eller besvärsdebuten finns det god chans att metoden kan hjälpa.

När bör man inte laserbehandla?

Det är snarare syftet till laserbehandling som avgör om du bör laserbehandlas eller inte, men nedan kommer några exempel:

 • Man får inte försöka bota cancer med laser, däremot kan man med fördel behandla smärta och sidoeffekter som både cancer och behandlingen kan ge. Laser är även mycket användbart som smärtlindring vid palliativ vård.
 • Man ska undvika behandling med en laser starkare  ca >500 mW om det föreligger nedsatt känsel i huden, över en mörk tatuering, vid mörk hudfärg eller om personen har en kraftig solbränna.
 • Över, i och nära ögonen (2 cm från ögats kant) om behandlaren inte är ögonläkare.
 • Över/nära magen vid graviditet.
 • Vid blödningssjukdom, då det finns en teoretisk risk för ökad genomblödning i vävnaden.
 • Över halsregionen om du har överproduktion av sköldkörtelhormon.

Varför fungerar laserbehandling?

Enkelt uttryck så reagerar vi människor olika på olika ljus. Men på samma sätt som vi påverkas av solljuset; vi blir bruna, tillverkar D-vitamin och får en påverkan på sömnhormonet melatonin, så påverkar vissa laserljus olika biokemiska processer i våra kroppar. Vi har mottagare för ljus i våra celler som bl.a. sitter i cellens kraftverk, mitokondrien. Vid laserbehandling påverkas dessa och ökar produktionen av energi, vilket kan sätta cellen i stånd att bättre hantera en uppkommen skade- eller smärtsituation. Ljuset stimulerar frisättning av signalsubstanser, bl.a. kväveoxid, som gör att både lymf- och blodkärl vidgas och på så sätt förbättras cirkulationen.  Detta förbättrar svårläkta sår samt smärta som beror på nedsatt syreupptag eller nedsatt cirkulation, som vid exempelvis fibromyalgi. Behandlingen förbättrar också näringstillförseln i vävnaderna och genom det förbättras läkningen vid både akuta och kroniska besvär.

Medicinsk laser kan enkelt uttryckt användas vid både smärta, inflammation och svullnad.

Det finns en rad andra mekanismer till att laserbehandling kan leda till smärtlindring, vilket ett flertal studier nu undersöker. T.ex. undersöks olika proteiners/signalsubstanser funktion och reaktion på laserljus (Ann Liebert, Roberta Show).

Historik om laserterapi

Den medicinska laserns stimulerande förmåga upptäcktes bl.a. i en sårstudie på möss redan under 1960-talet. Mössen hade tillskansats två separata sår på sina magar och de sår som belystes med laser läktes och fick dessutom tillbaka sitt avrakade hår mycket snabbare. Sedan dess har metoden fått spridning världen över. Men trots det så har den ännu inte fått det genomslag som de kliniska resultaten borgar för. Detta är bland annat på grund av att mekanismerna bakom har varit svåridentifierade och svårstuderade. Under 2000-talet har forskningen minst sagt exploderat och flertalet av de bakomliggande mekanismerna är numera identifierade, även om vi ännu inte förstår alla orsaker till de positiva effekterna vi ser i klinik och forskning.

Idag behandlas framförallt muskuloskeletala besvär och skador, men medicinsk laser kan även användas för exempelvis svårläkta sår, lymfödem, efter stroke (ischemisk), strålningsskador vid cancerbehandling och bihåleinflammation för att nämna något. Forskningen handlar idag inte så mycket om ”vanliga ”skador längre, det finns det redan många studier om. Nu tittar man längre och djärvare. Till exempel pågår forskning i Israel om laserterapi vid hjärtinfarkter, i Tyskland och Ryssland kring invasiv blodbehandling, dvs. behandling av blod i blodkärlen via en nål, och i Brasilien kring ökad muskeluthållighet för idrottare. I skrivande stund pågår en stor studie i Danmark om ryggsmärta hos personer med kotödem, s.k. Modic -förändringar (Hanne Albert)

Metoden används i sjukvården i Sverige idag inom ett brett område, allt från vårdcentraler, på sjukhus, exempelvis på Remonthagen reumatikersjukhus i Östersund, hos många privata sjukgymnaster. Inom idrotten är laser ganska vanligt och exempelvis AIK fotboll samt flertalet elitserielag inom hockey som Östersund hockey och Modo använder metoden.

Flertalet terapeuter både inom frisk- och sjukvård använder laserterapi som komplement till deras ordinarie utbud. Dock finns det enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering/SBU risk för en ojämn fördelning då de flesta kliniker som använder metoden finns inom den privata sektorn och därmed kan påverka patienternas tillgång till den inom offentligt finansierad vård.

Referenser

Studier om laserbehandling per diagnos

Laserbehandling vid långvariga smärttillstånd i nacke (artros, whiplasch)

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Laserbehandling-vid-nacksmarta/

Chow R T, Barnsley L. Systematic review of the literature of low-level laser therapy (LLLT) in the management of neck pain. Lasers Surg Med. 2005; 37 (1): 46-52. PMID:15954117

Chow R T, Heller G Z, Barnsley L. The effect of 300mW, 830nm laser on chronic neck pain: A double-blind, randomized, placebo-controlled study. Pain. 2006; 124 (1-2): 201-210. PMID:16806710

Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bjordal JM., Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Lancet. 2009 Dec 5;374(9705):1897-908. Epub 2009 Nov 13.PMID:19913903

Gross AR, Dziengo S, Boers O, Goldsmith CH, Graham N, Lilge L, Burnie S, White R. Low Level Laser Therapy (LLLT) for Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Regression. Open Orthop J. 2013 Sep 20;7:396-419. 2013. PMID:24155802

Guzman J1, Haldeman S, Carroll LJ, Carragee EJ, Hurwitz EL, Peloso P, Nordin M, Cassidy JD, Holm LW, Côté P, van der Velde G, Hogg-Johnson S; Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Clinical practice implications of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders: from concepts and findings to recommendations. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Feb 15;33(4 Suppl):S199-213. PMID:18204393

Jensen I, Harms-Ringdahl K. Strategies for prevention and management of musculoskeletal conditions. Neck pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007; 21 (1): 93-108. PMID:17350546

Özdemir F, Birtane M, Kokino S. The clinical efficacy of low-power laser therapy on pain and function in cervical osteoarthritis. Clinical Rheumatology. 2001; 20 (3): 181-184.PMID:11434469

Konstantinovic L M, Cutovic M R, Milovanovic A N, Jovic S J, Dragin A S, Letic M Dj, Miler V M. Low-level laser therapy for acute neck pain with radiculopathy: a double-blind placebo-controlled randomized study. Pain Med. 2010; 11 (8): 1169-1178.

Gross AR, Goldsmith C, Hoving JL, Haines T, Peloso P, Aker P, Santaguida P, Myers C; Cervical Overview Group., Conservative management of mechanical neck disorders: a systematic review. J Rheumatol. 2007 May;34(5):1083-102. Epub 2007 Jan 15. Review. PMID:17295434

Gur A, Sarac AJ, Cevik R, Altindag O, Sarac S., Efficacy of 904 nm gallium arsenide low level laser therapy in the management of chronic myofascial pain in the neck: a double-blind and randomize-controlled trial. Lasers Surg Med. 2004;35(3):229-35. PMID:15389743

Hakgüder A, Birtane M, Gürcan S, Kokino S, Turan FN., Efficacy of low level laser therapy in myofascial pain syndrome: an algometric and thermographic evaluation.Lasers Surg Med. 2003;33(5):339-43. PMID:14677161

Ilbuldu E, Cakmak A, Disci R, Aydin R., Comparison of laser, dry needling, and placebo laser treatments in myofascial pain syndrome. Photomed Laser Surg. 2004 Aug;22(4):306-11. PMID:15345173

Manca A, Limonta E, Pilurzi G, Ginatempo F, De Natale ER, Mercante B, Tolu E, Deriu F., Ultrasound and Laser as Stand-Alone Therapies for Myofascial Trigger Points: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Physiother Res Int. 2014 Jan 2. [Epub ahead of print] PMID:24382836

Laserbehandling vid frusen axel – frozen shoulder

Favejee M M, Huisstede B M, Koes B W. Frozen shoulder: the effectiveness of conservative and surgical interventions-systematic review. Br J Sports Med 2011; 45 (1): 49-56. PMID:20647296

Jain TK, Sharma NK., The effectiveness of physiotherapeutic interventions in treatment of frozen shoulder/adhesive capsulitis: A systematic review. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013 Nov 27. [Epub ahead of print] PMID: 24284277

Stergioulas A. Low-Power Laser Treatment in Patients with Frozen Shoulder: Preliminary Results. Photomed Laser Surg. 2008; 26 (2): 99-105. PMID:18341417

Laserbehandling av subakromial smärta – rotoatorkufftendinit – impingement

Abrisham SM, Kermani-Alghoraishi M, Ghahramani R, Jabbari L, Jomeh H, Zare M., Additive effects of low-level laser therapy with exercise on subacromial syndrome: a randomised, double-blind, controlled trial. Clin Rheumatol. 2011 Oct;30(10):1341-6. Epub 2011 May 4.PMID:21538218

Al-Shenqiti A, Oldham J. The use of low intensity laser therapy (LILT) in the treatment of trigger points that are associated with rotator cuff tendonitis. Laser in Medical Science. 2002; 17 (4)

Bal A, Eksioglu E, Gurcay E, Gulec B, Karaahmet O, Cakci A., Low-level laser therapy in subacromial impingement syndrome. Photomed Laser Surg. 2009 Feb;27(1):31-6. PMID:19250050

Bingöl Ü, Altan L, Yurtkuran M. Low-Energy Laser Treatment for Shoulder Pain. Photomed Laser Surg. 2005; 23 (5): 459-464.PMID:16262574

England S, Farrell AJ, Coppock JS, Struthers G, Bacon PA., Low power laser therapy of shoulder tendonitis. Scand J Rheumatol. 1989;18(6):427-31. PMID:2694356

Eslamian F1, Shakouri SK, Ghojazadeh M, Nobari OE, Eftekharsadat B., Effects of low-level laser therapy in combination with physiotherapy in the management of rotator cuff tendinitis. Lasers Med Sci. 2012 Sep;27(5):951-8.Epub 2011 Nov 4.PMID:22052627

Gudmundsen J, Vikne J. Laserbehandling av epicondylitis humeri og rotatorcuffsyndrom. Dobbelt blindstudie – 200 pasienter. Telemark Sentralsjukehus, Norge. [”Laser Treatment of Epicondylitis Humeri and Rotator Cuff Syndrome. A Double-Blind Study – 200 Patients.”] (In Norwegian.) Norsk Tidskrift for Idrettsmedisin 1987; 2: 6-11.

Kelle B, Kozanoglu E., Low-level laser and local corticosteroid injection in the treatment of subacromial impingement syndrome: a controlled clinical trial. Clin Rehabil. 2014 Feb 11PMID:24519921

Michener LA, Walsworth MK, Burnet EN., Effectiveness of rehabilitation for patients with subacromial impingement syndrome: a systematic review. J Hand Ther. 2004 Apr-Jun;17(2):152-64. Review. PMID:15162102

Santamato A, Solfrizzi V, Panza F, Tondi G, Frisardi V, Leggin BG, Ranieri M, Fiore P., Short-term effects of high-intensity laser therapy versus ultrasound therapy in the treatment of people with subacromial impingement syndrome: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2009 Jul;89(7):643-52. Epub 2009 May 29. Erratum in: Phys Ther. 2009 Sep;89(9):999. PMID:19482902

Saunders L. The efficiacy of low-level laser therapy in supraspinatus tendinopatiis. Clin Rehab. 1995; 9: 126-134.

Yavuz F, Duman I, Taskaynatan MA, Tan AK., Low-level laser therapy versus ultrasound therapy in the treatment of subacromial impingement syndrome: A randomized clinical trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013 Dec 17. [Epub ahead of print]PMID:24346151

Laserbehandling vid tennisarmbåge (lateral epikondylalgi)

Bjordal J M, Lopes-Martins R A, Joensen J, Couppe C, Ljunggren A E, Stergioulas A, Johnson M I. A systematic review with procedural assessments and meta-analysis of low level laser therapy in lateral elbow tendinopathy (tennis elbow). BMC Musculoskelet Disord. 2008; 29 (9): 75.PMID:18510742

Lam L K, Cheing G L. Effects of 904-nm low-level laser therapy in the management of lateral epicondylitis: a randomized controlled trial. Photomed Laser Surg. 2007; 25 (2): 65-67.PMID:17508839

Oken O, Kahraman Y, Ayhan F, Canpolat S, Yorgancioglu Z R, Oken O F. The short-term efficacy of laser, brace, and ultrasound treatment in lateral epicondylitis: a prospective, randomized, controlled trial. J Hand Ther. 2008; 21 (1): 63-67.PMID:18215753

Simunovic Z, Trobonjaca T, Trobonjaca Z. Treatment of medial and lateral epicondylitis – tennis and golfer’s elbow with low level laser therapy: a multicenter double blind, placebo-controlled clinical study on 324 patients. J Clin Laser Med & Surg. 1998; 16 (3): 145-151. PMID:9743652

Stergioulas A. Effects of Low-Level Laser and Plyometric Exercises in the Treatment of Lateral Epicondylitis. Photomed Laser Surg. 2007; 25 (3): 205-213.PMID:17603862

Tumilty S1, Munn J, McDonough S, Hurley DA, Basford JR, Baxter GD., Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):3-16. PMID:19708800

Laserbehandling vid golfarmbåge (medial epikondylalgi)

Simunovic Z, Trobonjaca T, Trobonjaca Z. Treatment of medial and lateral epicondylitis – tennis and golfer’s elbow with low level laser therapy: a multicenter double blind, placebo-controlled clinical study on 324 patients. J Clin Laser Med & Surg. 1998; 16 (3): 145-151. PMID:9743652

Tumilty S, Munn J, McDonough S, Hurley D A, Basford J R, Baxter G D. Low Level Laser Treatment of Tendinopathy: A Systematic Review with Meta-analysis. Photomed Laser Surg. 2010; 28 (1): 3-16.PMID: 19708800

Laserbehandling vid karpaltunnelsyndrom

Dakowicz A1, Kuryliszyn-Moskal A, Kosztyła-Hojna B, Moskal D, Latosiewicz R., Comparison of the long-term effectiveness of physiotherapy programs with low-level laser therapy and pulsed magnetic field in patients with carpal tunnel syndrome. Adv Med Sci. 2011;56(2):270-4. PMID:22037175

Elwakil TF1, Elazzazi A, Shokeir H. Treatment of carpal tunnel syndrome by low-level laser versus open carpal tunnel release. Lasers Med Sci. 2007 Nov;22(4):265-70. Epub 2007 Mar 3.PMID:17334675

Evcik D1, Kavuncu V, Cakir T, Subasi V, Yaman M., Laser therapy in the treatment of carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. Photomed Laser Surg. 2007 Feb;25(1):34-9. PMID:17352635

Fusakul Y1, Aranyavalai T, Saensri P, Thiengwittayaporn S., Low-level laser therapy with a wrist splint to treat carpal tunnel syndrome: a double-blinded randomized controlled trial. Lasers Med Sci. 2014 Jan 30. [Epub ahead of print] PMID:24477392

Jiang J-A, Chang W-D, Wu J-H, Lai PT, Lin H-Y., Low-level laser treatment relieves pain and neurological symptoms in patients with carpal tunnel syndrome. Journal of Physical Therapy Science 2011 Sep;23(4):661-665

Naeser MA,. Photobiomodulation of pain in carpal tunnel syndrome: review of seven laser therapy studies. Photomed Laser Surg. 2006 Apr;24(2):101-10.PMID:16706688

Naeser MA, Hahn KA, Lieberman BE, Branco KF., Carpal tunnel syndrome pain treated with low-level laser and microamperes transcutaneous electric nerve stimulation: A controlled study. Arch Phys Med Rehabil. 2002 Jul;83(7):978-88. PMID:12098159

Shooshtari SM1, Badiee V, Taghizadeh SH, Nematollahi AH, Amanollahi AH, Grami MT., The effects of low level laser in clinical outcome and neurophysiological results of carpal tunnel syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2008 Jun-Jul;48(5):229-31.PMID:18754533

Yagci I, Elmas O, Akcan E, Ustun I, Gunduz O H, Guven Z. Comparison of splinting and splinting plus low-level laser therapy in idiopathic carpal tunnel syndrome.Clin Rheumatol. 2009; 28 (9): 1059-1065.PMID:19544043

Laserbehandling vid handled – artros

Marks, R, de Palma F. Clinical efficacy of low power laser therapy in osteoarthritis. Physiother Res Int. 1999; 4 (2): 141-157.PMID:10444763

Mark Ye L, Kalichman L, Spittle A, Dobson F, Bennell K., Effects of rehabilitative interventions on pain, function and physical impairments in people with hand osteoarthritis: a systematic review. Arthritis Res Ther. 2011 Feb 18;13(1):R28. PMID:21332991

Laserbehandling av fingrar

Lonauer G. Controlled double blind study on the efficacy of HeNe-laser beams versus HeNe- plus Infrared-laser beams in the therapy of activated osteoarthritis of finger joints. Clin Experim Rheuma. 1987; 5 (suppl 2): 39. Also in Laser Surg Med. 1986; 7: 172.

Marks, R, de Palma F. Clinical efficacy of low power laser therapy in osteoarthritis. Physiother Res Int. 1999; 4 (2): 141-157.PMID:10444763

Ozkan N, Altan L, Bingöl U, Akln S, Yurtkuran M. Investigation of the supplementary effect of GaAs laser therapy on the rehabilitation of human digital flexor tendons. J Clin Laser Med Surg. 2004 Apr;22(2):105-10.PMID:15165384

Ye L, Kalichman L, Spittle A, Dobson F, Bennell K. Effects of rehabilitative interventions on pain, function and physical impairments in people with hand osteoarthritis: a systematic review. Arthritis Res Ther. 2011 Feb 18;13(1):R28. PMID:21332991

Laserbehandling av ländrygg

Djavid GE1, Mehrdad R, Ghasemi M, Hasan-Zadeh H, Sotoodeh-Manesh A, Pouryaghoub G. In chronic low back pain, low level laser therapy combined with exercise is more beneficial than exercise alone in the long term: a randomised trial. Aust J Physiother. 2007;53(3):155-60. PMID:17725472

Gur A1, Karakoc M, Cevik R, Nas K, Sarac AJ, Karakoc M., Efficacy of low power laser therapy and exercise on pain and functions in chronic low back pain. Lasers Surg Med. 2003;32(3):233-8.PMID:12605431

Jovicić M1, Konstantinović L, Lazović M, Jovicić V. Clinical and functional evaluation of patients with acute low back pain and radiculopathy treated with different energy doses of low level laser therapy. Vojnosanit Pregl. 2012 Aug;69(8):656-62. PMID:22924260

Konstantinovic LM1, Kanjuh ZM, Milovanovic AN, Cutovic MR, Djurovic AG, Savic VG, Dragin AS, Milovanovic ND., Acute low back pain with radiculopathy: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Photomed Laser Surg. 2010 Aug;28(4):553-60. .2009.2576.PMID:20001318

Mandić M1, Rancié N., Low power laser in the treatment of the acute low back pain. Vojnosanit Pregl. 2011 Jan;68(1):57-61.PMID:21425620

Laserbehandling vid höftledsartros

Bjordal J M, Ljunggren A E, Klovning A, Slordal L. NSAIDs, including coxibs, probably do more harm than good, and paracetamol is ineffective for hip OA. Ann Rheum Dis. 2005; 64 (4):655-656. PMID:15769931

Stemberger R1, Kerschan-Schindl K., Osteoarthritis: physical medicine and rehabilitation–nonpharmacological management. Wien Med Wochenschr. 2013 May;163(9-10):228-35. Epub 2013 Mar 22. PMID:23519486

Laserbehandling vid Trochanterit (bursit i höften)

Childress MA, Beutler A., Management of chronic tendon injuries. Am Fam Physician. 2013 Apr 1;87(7):486-90. PMID:23547590

Tumilty S1, Munn J, McDonough S, Hurley DA, Basford JR, Baxter GD., Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):3-16. PMID:19708800

Laserbehandling vid knäartros

Adams T1, Band-Entrup D, Kuhn S, Legere L, Mace K, Paggi A, Penney M., Physical therapy management of knee osteoarthritis in the middle-aged athlete. Sports Med Arthrosc. 2013 Mar;21(1):2-10. PMID:23314262

Alfredo PP1, Bjordal JM, Dreyer SH, Meneses SR, Zaguetti G, Ovanessian V, Fukuda TY, Junior WS, Lopes Martins RÁ, Casarotto RA, Marques AP., Efficacy of low level laser therapy associated with exercises in knee osteoarthritis: a randomized double-blind study. Clin Rehabil. 2012 Jun;26(6):523-33. Epub 2011 Dec 14. PMID:22169831

Alghadir A1, Omar MT, Al-Askar AB, Al-Muteri NK., Effect of low-level laser therapy in patients with chronic knee osteoarthritis: a single-blinded randomized clinical study. Lasers Med Sci. 2013 Aug 3. [Epub ahead of print] PMID:23912778

Bjordal JM, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bogen B, Chow R, Ljunggren AE., Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMC Musculoskelet Disord. 2007 Jun 22;8:51.PMID: 17587446

Gür A,Cosut A, Sarac A et al. Efficacy of different therapy regimes of low-power laser in painful osteoarthritis of the knee: a double-blind and randomized-controlled trial. Laser Surg Med. 2003; 33: 330-338.PMID:14677160

Gworys K1, Gasztych J, Puzder A, Gworys P, Kujawa J., Influence of various laser therapy methods on knee joint pain and function in patients with knee osteoarthritis. Ortop Traumatol Rehabil. 2012 May-Jun;14(3):269-77.PMID:22764339

Hegedus B, Viharos L, Gervain M, Gálfi M. The Effect of Low-Level Laser in Knee Osteoarthritis: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Photomed Laser Surg. 2009; 27 (4): 577-584.PMID:19530911

Hegedus B1, Viharos L, Gervain M, Gálfi M., The effect of low-level laser in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Photomed Laser Surg. 2009 Aug;27(4):577-84. PMID:19530911

Jamtvedt G, Dahm KT, Holm I, Odegaard-Jensen J, Flottorp S., Choice of treatment modalities was not influenced by pain, severity or co-morbidity in patients with knee osteoarthritis. Physiother Res Int. 2010 Mar;15(1):16-23. doi: 10.1002/pri.452. PMID:20033888

Jamtvedt G, Dahm KT, Christie A, Moe RH, Haavardsholm E, Holm I, Hagen KB., Physical therapy interventions for patients with osteoarthritis of the knee: an overview of systematic reviews. Phys Ther. 2008 Jan;88(1):123-36. Epub 2007 Nov 6. PMID:17986496

Jamtvedt G, Dahm KT, Holm I, Flottorp S., Measuring physiotherapy performance in patients with osteoarthritis of the knee: a prospective study. BMC Health Serv Res. 2008 Jul 8;8:145. PMID:18611250

Jang H, Lee H., Meta-analysis of pain relief effects by laser irradiation on joint areas. Photomedicine and Laser Surgery 2012 Aug;30(8):405-417 PMID:22747309

Kheshie AR1, Alayat MS, Ali MM., High-intensity versus low-level laser therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Lasers Med Sci. 2014 Feb 1. [Epub ahead of print]PMID:24487957

Kędzierski T1, Stańczak K, Gworys K, Gasztych J, Sibiński M, Kujawa J., Comparative evaluation of the direct analgesic efficacy of selected physiotherapeutic methods in subjects with knee joint degenerative disease – preliminary report. Ortop Traumatol Rehabil. 2012 Nov-Dec;14(6):537-44. PMID:23382281

Malliaropoulos N1, Kiritsi O, Tsitas K, Christodoulou D, Akritidou A, Del Buono A, Maffulli N., Low-level laser therapy in meniscal pathology: a double-blinded placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2013 Jul;28(4):1183-8. Epub 2012 Oct 24.

Laserbehandling vid stressfraktur

Kazem Shakouri S1, Soleimanpour J, Salekzamani Y, Oskuie MR., Effect of low-level laser therapy on the fracture healing process. Lasers Med Sci. 2010 Jan;25(1):73-7. Epub 2009 Apr 28.PMID:19399356

Vescovi P1, Merigo E, Manfredi M, Meleti M, Fornaini C, Bonanini M, Rocca JP, Nammour S., Nd:YAG laser biostimulation in the treatment of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: clinical experience in 28 cases. Photomed Laser Surg. 2008 Feb;26(1):37-46. PMID: 18248160

Laserbehandling vid hälsenseinflammation (akillestendinit /-nos)

Bjordal JM, Couppe C, Ljunggren AE., Low level laser therapy for tendinopathy. Evidence of a dose-response pattern. Systemaic review. Physical Therapy Reviews 2001 Jun;6(2):91-99

Bjordal JM, Lopes-Martins RA, Iversen VV., A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. Br J Sports Med. 2006 Jan;40(1):76-80; discussion 76-80.

Marcos RL, Arnold G, Magnenet V, Rahouadj R, Magdalou J, Lopes-Martins RÁ., Biomechanical and biochemical protective effect of low-level laser therapy for Achilles tendinitis. J Mech Behav Biomed Mater. 2014 Jan;29:272-85. Epub 2013 Sep 9.

Rowe V, Hemmings S, Barton C, Malliaras P, Maffulli N, Morrissey D., Conservative management of midportion Achilles tendinopathy: a mixed methods study, integrating systematic review and clinical reasoning. Sports Med. 2012 Nov 1;42(11):941-67. PMID:23006143

Stergioulas A1, Stergioula M, Aarskog R, Lopes-Martins RA, Bjordal JM., Effects of low-level laser therapy and eccentric exercises in the treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy. Am J Sports Med. 2008 May;36(5):881-7. Epub 2008 Feb 13. PMID:18272794

Tumilty S1, Munn J, McDonough S, Hurley DA, Basford JR, Baxter GD., Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):3-16. PMID:19708800

Laserbehandling av hälsporre (plantarfasciit)

Jastifer JR, Catena F, Doty JF, Stevens F, Coughlin MJ., Low-Level Laser Therapy for the Treatment of Chronic Plantar Fasciitis: A Prospective Study. Foot Ankle Int. 2014 Feb 7. [Epub ahead of print] PMID:24510123

Kiritsi O, Tsitas K, Malliaropoulos N, Mikroulis G., Ultrasonographic evaluation of plantar fasciitis after low-level laser therapy: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2010 Mar;25(2):275-81. PMID:19841862

Laserbehandling av reumatiska besvär (reumatoid artrit)

Bjordal JM, Couppé C, Chow RT, Tunér J, Ljunggren EA., A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. Aust J Physiother. 2003;49(2):107-16 PMID:12775206

Brosseau L, Robinson V, Wells G, Debie R, Gam A, Harman K, Morin M, Shea B, Tugwell P., Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD002049. PMID:16235295

Brosseau L, Welch V, Wells G, Tugwell P, de Bie R, Gam A, Harman K, Shea B, Morin M., Low level laser therapy for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a metaanalysis. J Rheumatol. 2000 Aug;27(8):1961-9.PMID:10955339

Ekim A, Armagan O, Tascioglu F, Oner C, Colak M., Effect of low level laser therapy in rheumatoid arthritis patients with carpal tunnel syndrome. Swiss Med Wkly. 2007 Jun 16;137(23-24):347-52.PMID:17629805

Jang H, Lee H., Meta-analysis of pain relief effects by laser irradiation on joint areas. Photomed Laser Surg. 2012 Aug;30(8):405-17. Epub 2012 Jun 29. PMID:22747309

Yamaura M, Yao M, Yaroslavsky I, Cohen R, Smotrich M, Kochevar I E. Low level light effects on inflammatory cytokine production by rheumatoid arthritis synoviocytes. Lasers Surg Med. 2009; 41 (4): 282-290. PMID:19347944

Laserbehandling vid fibromyalgi

Armagan O, Tascioglu F, Ekim A, Oner C., Long-term efficacy of low level laser therapy in women with figromyalgia: a placebo-controlled study. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2006;19(4):135-140

Fernández García R, Suárez Holgado JD, Formieles Ortiz I, Zurita Ortega F, Valverde Cepeda M, Fernández Sánchez M. [Using a laser based program in patients diagnosed with fibromyalgia]. Reumatol Clin. 2011 Mar-Apr;7(2):94-7.Epub 2010 May 13. PMID:21794791

Gür A, Karakoc M, Nas K et al. Efficacy of low power laser therapy in fibromyalgia: A singleblind, placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2002; 17 (1): 57-61.PMID:11845369

Gür A, Karakoc M, Nas K et al. Effects of low power laser and low dose amitriptyline therapy on clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. Rheumatol Int. 2002; 22 (5): 188-193.PMID:12215864

Gur A, Sarac AJ, Cevik R, Altindag O, Sarac S., Efficacy of 904 nm gallium arsenide low level laser therapy in the management of chronic myofascial pain in the neck: a double-blind and randomize-controlled trial. Lasers Surg Med. 2004;35(3):229-35.PMID:15389743

Hakgüder A, Birtane M, Gürcan S, Kokino S, Turan FN., Efficacy of low level laser therapy in myofascial pain syndrome: an algometric and thermographic evaluation. Lasers Surg Med. 2003;33(5):339-43.PMID:14677161

Matsutani L A, Marques A P, Ferreira E A, Assumpção A, Lage L V, Casarotto R A, Pereira C A. Effectiveness of muscle stretching exercises with and without laser therapy at tender points for patients with fibromyalgia. Clin Exp Rheumatol. 2007; 25 (3): 410-415. PMID:17631737

Laserbehandling vid käkledssmärta (Temporomandibular smärta -TMD)

Reumatikerförbundets webbsida: (Mars 2014) https://reumatikerforbundet.org/reumatism/diagnoser/artros/

Ahrari F, Madani A S, Ghafouri Z S, Tunér J. The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous temporomandibular joint disorder. Lasers Med Sci. 2013 [Epub ahead of print]. PMID:23318917

de Moraes Maia ML, Ribeiro MA, Maia LG, Stuginski-Barbosa J, Costa YM, Porporatti AL, Conti PC, Bonjardim LR., Evaluation of low-level laser therapy effectiveness on the pain and masticatory performance of patients with myofascial pain. Lasers Med Sci. 2014 Jan;29(1):29-35. Epub 2012 Nov 10. PMID:23143142

Kulekcioglu S, Sivrioglu K, Ozan O, Parlak M. Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular disorder. Scan J Rheumatol. 2003; 32: 114-118. PMID:12737331

Maia ML1, Bonjardim LR, Quintans Jde S, Ribeiro MA, Maia LG, Conti PC., Effect of low-level laser therapy on pain levels in patients with temporomandibular disorders: a systematic review. J Appl Oral Sci. 2012 Nov-Dec;20(6):594-602.PMID:23329239.

Melchior Mde O, Venezian GC, Machado BC, Borges RF, Mazzetto MO., Does low intensity laser therapy reduce pain and change orofacial myofunctional conditions? Cranio. 2013 Apr;31(2):133-9. PMID:23795403

Venancio R A, Camparis CM, Lizarelli R F. Low intensity laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders: a double-blind study. J Oral Rehabil. 2005; 32 (11): 800-807. PMID:16202043

Laserbehandling av trigeminusneuralgi

Aghamohammadi D, Amirnaseri R, Peirovifar A, Hossainzadeh H, Eidi M, Ehsaei M, Vahedi P. Gasserian ganglion block with or without low-intensity laser therapy in trigeminal neuralgia: A comparative study. Neurosurg Quarterly. 2012; 22 (4): 228-232

Eckerdal A, Lehmann Bastian H. Can low reactive-level laser therapy be used in the treatment of neurogenic facial pain? A double-blind, placebo controlled investigation of patients with trigeminal neuralgia. Laser Therapy. 1996; 8 (4): 247-252.

Pinheiro AL, Cavalcanti ET, Pinheiro TI, Alves MJ, Manzi CT., Low-level laser therapy in the management of disorders of the maxillofacial region. J Clin Laser Med Surg. 1997;15(4):181-3. PMID:9612167

Takamoto M, Magalhães Da Cruz F, Ladalardo T C; Tarso Mugnai Marraccini; Brugnera Júnior A, De Carvalho Campos R A. Evaluation of the effect of Laser Therapy in the treatment of trigeminal neuralgia. Photomed Laser Surg. 2005; 23 (1).PMID:6443457

Laserbehandling av perifera nervskador

Fontana CR, Bagnato VS., Low-level laser therapy in pediatric Bell’s palsy: case report in a three-year-old child. J Altern Complement Med. 2013 Apr;19(4):376-82. Epub 2012 Nov 9. PMID:23140111

Hashmi JT, Huang YY, Osmani BZ, Sharma SK, Naeser MA, Hamblin MR., Role of low-level laser therapy in neurorehabilitation. PM R. 2010 Dec;2(12 Suppl 2):S292-305. PMID:21172691

Khamseh ME, Kazemikho N, Aghili R, Forough B, Lajevardi M, Hashem Dabaghian F, Goushegir A, Malek M., Diabetic distal symmetric polyneuropathy: effect of low-intensity laser therapy. Lasers Med Sci. 2011 Nov;26(6):831-5. Epub 2011 Aug 19.PMID:21853320

Rochkind S, Drory V, Alon M, Nissan M, Ouaknine G E. Laser Phototherapy (780 nm), a New Modality in Treatment of Long-Term Incomplete Peripheral Nerve Injury: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study. Photomed Laser Surg. 2007; 25 (5): 436-442. PMID:17975958

Snyder S K, Byrnes K R, Borke R C, Sanchez A, Anders J J. Quantitation of calcitonin gene-related peptide mRNA and neuronal cell death in, facial motor nuclei following axotomy and 633 nm low power laser treatment. Lasers Surg Med. 2002; 31 (3): 216-222.PMID:12224097

Yazdani SO, Golestaneh AF, Shafiee A, Hafizi M, Omrani HA, Soleimani M., Effects of low level laser therapy on proliferation and neurotrophic factor gene expression of human schwann cells in vitro. J Photochem Photobiol B. 2012 Feb 6;107:9-13. Epub 2011 Nov 23.PMID:221783887.

Laserbehandling vid lymfödem

Ahmed Omar M T, Abd-El-Gayed Ebid A, El Morsy A M. Treatment of post-mastectomy lymphedema with laser therapy: double blind placebo control randomized study. J Surg Res. 2011; 165 (1): 82-90. PMID:20538293

Carati CJ, Anderson SN, Gannon BJ, Piller NB., Treatment of postmastectomy lymphedema with low-level laser therapy: a double blind, placebo-controlled trial. Cancer. 2003 Sep 15;98(6):1114-22. PMID: 12973834

Dirican A, Andacoglu O, Johnson R, McGuire K, Mager L, Soran A. The short-term effects of low-level laser therapy in the management of breast-cancer-related lymphedema. Support Care Cancer. 2011; 19 (5): 685-690.PMID:20445997

Mourão e Lima M T, E Lima J G, de Andrade M F, Bergmann A. Low-level laser therapy in secondary lymphedema after breast cancer: systematic review. Lasers Med Sci. 2012 [Epub ahead of print] PMID:23192573

Kaviani A, Fateh M, Nooraie R Y, Alinagi-Zadeh M R, Ataie-Fashtami L. Low-level laser therapy in management of postmastectomy lymphedema. Lasers Med Sci. 2006; 21 (2): 90-94. PMID:16673054

Kozanoglu E, Basaran S, Paydas S, Sarpel T., Efficacy of pneumatic compression and low-level laser therapy in the treatment of postmastectomy lymphoedema: a randomized controlled trial.Clin Rehabil. 2009 Feb;23(2):117-24, PMID: 19164399,

Paskett ED, Dean JA, Oliveri JM, Harrop JP., Cancer-related lymphedema risk factors, diagnosis, treatment, and impact: a review. J Clin Oncol. 2012 Oct 20;30(30):3726-33.Epub 2012 Sep 24. PMID:23008299

Piller N B, Thelander A. Treatment of chronic postmastectomy lymphoedema with low level laser therapy: A 2.5 year follow-up. Lymphology. 1998; 31: 74-86. PMID:9664272

Ridner S H, Poage-Hooper E, Kanar C, Doersam J K, Bond S M, Dietrich M S. A pilot randomized trial evaluating low-level laser therapy as an alternative treatment to manual lymphatic drainage for breast cancer-related lymphedema. Oncol Nurs Forum. 2013; 40 (4): 383-393.PMID:23803270

Laserbehandling av idrottsskador, stukningar, muskelbristningar

Adams T, Band-Entrup D, Kuhn S, Legere L, Mace K, Paggi A, Penney M., Physical therapy management of knee osteoarthritis in the middle-aged athlete. Sports Med Arthrosc. 2013 Mar;21(1):2-10. Review.PMID:23314262

Malliaropoulos N, Kiritsi O, Tsitas K, Christodoulou D, Akritidou A, Del Buono A, Maffulli N., Low-level laser therapy in meniscal pathology: a double-blinded placebo-controlled trial. Lasers Med Sci. 2013 Jul;28(4):1183-8. Epub 2012 Oct 24.PMID:23093133

Morimoto Y, Saito A, Tokuhashi Y. Low level laser therapy for sports injuries. Laser Ther. 2013; 22 (1): 17-20. PMID:24155545

Naeser MA, Saltmarche A, Krengel MH, Hamblin MR, Knight JA., Improved cognitive function after transcranial, light-emitting diode treatments in chronic, traumatic brain injury: two case reports. Photomed Laser Surg. 2011 May;29(5):351-8. Epub 2010 Dec 23.PMID:21182447

Robb A, Sajko S., Conservative management of posterior interosseous neuropathy in an elite baseball pitcher’s return to play: a case report and review of the literature. J Can Chiropr Assoc. 2009 Dec;53(4):300-10.PMID:20037695

Simunovic Z, Ivankovich AD, Depolo A., Wound healing of animal and human body sport and traffic accident injuries using low-level laser therapy treatment: a randomized clinical study of seventy-four patients with control group. J Clin Laser Med Surg. 2000 Apr;18(2):67-73.PMID:11800105

Mark Stergioulas A., Low-level laser treatment can reduce edema in second degree ankle sprains. J Clin Laser Med Surg. 2004 Apr;22(2):125-8.PMID:15165387

Stergioulas A, Stergioula M, Aarskog R, Lopes-Martins R A, Bjordal J M. Effects of Low-Level Laser Therapy and Eccentric Exercises in the Treatment of Recreational Athletes With Chronic Achilles Tendinopathy. Am J Sports Med. 2008; 36 (5): 881-887. PMID:18272794

Laser i samband med rehabiliteringsträning

Dos Reis FA, da Silva BA, Laraia EM, de Melo RM, Silva PH, Leal-Junior EC, de Carvalho Pde T., Effects of Pre- or Post-Exercise Low-Level Laser Therapy (830 nm) on Skeletal Muscle Fatigue and Biochemical Markers of Recovery in Humans: Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Photomed Laser Surg. 2014 Feb;32(2):106-12. Epub 2014 Jan 23. PMID:24456143

Leal Junior E C, Lopes-Martins R A, Frigo L, De Marchi T, Rossi R P, de Godoi V, Tomazoni S S, Silva D P, Basso M, Filho P L, de Valls Corsetti F, Iversen V V, Bjordal J M. Effects of low-level laser therapy (LLLT) in the development of exercise-induced skeletal muscle fatigue and changes in biochemical markers related to postexercise recovery. J Orthop Sports Phys Ther. 2010; 40 (8): 524-532.

Leal Junior EC, Lopes-Martins RA, Baroni BM, De Marchi T, Taufer D, Manfro DS, Rech M, Danna V, Grosselli D, Generosi RA, Marcos RL, Ramos L, Bjordal JM, .Effect of 830 nm low-level laser therapy applied before high-intensity exercises on skeletal muscle recovery in athletes. Lasers Med Sci. 2009 Nov;24(6):857-63. Epub 2008 Dec 5.PMID:19057981

Laserbehandling av frakturer

López-Ramírez M, Vílchez-Pérez M A, Gargallo-Albiol J, Arnabat-Domínguez J, Gay-Escoda C. Efficacy of low-level laser therapy in the management of pain, facial swelling, and postoperative trismus after a lower third molar extraction. A preliminary study. Lasers Med Sci. 2012; 27 (3): 559-566

Marcovic A B, Todorovic L. Postoperative analgesia after lower third molar surgery: contribution of the use of long-acting local anesthetics, low-power laser, and diclofenac. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006;102 (5): e4-8. PMID:17052624

Mark Stergioulas A. Low-level laser treatment can reduce edema in second degree ankle sprains. J Clin Laser Med Surg. 2004; 22 (2): 125-128. PMID:15165387

Kazem Shakouri S, Soleimanpour J, Salekzamani Y, Oskuie M R. Effect of low-level laser therapy on the fracture healing process. Lasers Med Sci. 2010; 25 (1): 733-7.PMID:19399356

Liu X, Lyon R, Meier H T, Thometz J, Haworth S T. Effect of Lower-Level Laser Therapy on Rabbit Tibial Fracture. Photomed Laser Surg. 2007; 25 (6): 487-494.

Renno AC, McDonnell PA, Parizotto NA, Laakso EL., The effects of laser irradiation on osteoblast and osteosarcoma cell proliferation and differentiation in vitro. Photomed Laser Surg. 2007 Aug;25(4):275-80.PMID:17803384

Trelles M A et al. Bone Fracture Consolidates Faster With Low-Power Laser. Laser Surg Med. 1987; 7: 36-45. PMID:3573935

Smärtstillande läkemedel och laserbehandling

de Almeida P, Lopes-Martins RÁ, Tomazoni SS, Albuquerque-Pontes GM, Santos LA, Vanin AA, Frigo L, Vieira RP, Albertini R, de Carvalho Pde T, Leal-Junior EC., Low-level laser therapy and sodium diclofenac in acute inflammatory response induced by skeletal muscle trauma: effects in muscle morphology and mRNA gene expression of inflammatory markers. Photochem Photobiol. 2013 Mar-Apr;89(2):501-7. Epub 2012 Oct 9.PMID:22937980

de Carli ML, Guerra MB, Nunes TB, di Matteo RC, de Luca CE, Aranha AC, Bolzan MC, Witzel AL.J, Piroxicam and laser phototherapy in the treatment of TMJ arthralgia: a double-blind randomised controlled trial. Oral Rehabil. 2013 Mar;40(3):171-8. Epub 2012 Dec 17.PMID:23252583

de Paiva Carvalho RL, Leal-Junior EC, Petrellis MC, Marcos RL, de Carvalho MH, De Nucci G, Lopes-Martins RA.

Effects of low-level laser therapy (LLLT) and diclofenac (topical and intramuscular) as single and combined therapy in experimental model of controlled muscle strain in rats. Photochem Photobiol. 2013 Mar-Apr;89(2):508-12. Epub 2012 Nov 8. PMID:22989160

Gonçalves WL, Souza FM, Conti CL, Cirqueira JP, Rocha WA, Pires JG, Barros LA, Moysés MR., Influence of He-Ne laser therapy on the dynamics of wound healing in mice treated with anti-inflammatory drugs. Braz J Med Biol Res. 2007 Jun;40(6):877-84. PMID:17581688

Marcos RL, Arnold G, Magnenet V, Rahouadj R, Magdalou J, Lopes-Martins RÁ., Biomechanical and biochemical protective effect of low-level laser therapy for Achilles tendinitis. J Mech Behav Biomed Mater. 2014 Jan;29:272-85. Epub 2013 Sep 9.PMID:24126100

Marković AB, Todorović L., Postoperative analgesia after lower third molar surgery: contribution of the use of long-acting local anesthetics, low-power laser, and diclofenac. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Nov;102(5):e4-8. Epub 2006 Aug 10. PMID:17052624

Kwon K, Son T, Lee KJ, Jung B., Enhancement of light propagation depth in skin: cross-validation of mathematical modeling methods. Lasers Med Sci. 2009 Jul;24(4):605-15. Epub 2008 Nov 22.PMID:19030946

Laserlitteratur

Karu T, Ten Lectures on Basic Sience of Laser Phototherpy (Sweden: Prima Books, 2007)

Tunér J, Hode L, The New Laser Therapy Handbook. (Sverige: Prima Books, 2010)

Lind C, Laserterapi – en praktisk guide, (Sverige; Celiart Laserforum Production, 2014)

Studier rörande laserteori

Esnouf A, Wright PA, Moore JC, Ahmed S., Depth of penetration of an 850nm wavelength low level laser in human skin. Acupunct Electrother Res. 2007;32(1-2):81-6. PMID:18077939

Hudson DE, Hudson DO, Wininger JM, Richardson BD., Penetration of laser light at 808and 980nm in bovine tissue samples. Photomed Laser Surg. 2013 Apr;31(4):163-8. Epub 2013 Feb 26. PMID: 23441909

Joensen J1, Ovsthus K, Reed RK, Hummelsund S, Iversen VV, Lopes-Martins RÁ, Bjordal JM., Skin penetration time-profiles for continuous 810nm and Superpulsed 904nm lasers in a rat model. Photomed Laser Surg. 2012 Dec;30(12):688-94. Epub 2012 Oct 1. PMID: 23025702

Kwon K, Son T, Lee KJ, Jung B., Enhancement of light propagation depth in skin: cross-validation of mathematical modeling methods. Lasers Med Sci. 2009 Jul;24(4):605-15. Epub 2008 Nov 22.PMID:19030946

Strålsäkerhetsmyndigheten om laserbehandling

Strålsäkerhetsmyndigheten, Laser och laserklasser. Februari 2014:

(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Laser/Laserklasser/)

Att arbeta med laser inom hälso och sjukvård

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling,SSMSFS 2008:14, 9-10 §, februari 2014:

(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-14.pdf).

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling, SSMFS 2012:4, 5-6 §, februari 2014:

(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-4.pdf) ’

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling 2008:14, 9-10 §, februari 2014:

(http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-14.pdf).

Studier om mekanismen vid behandling klass 3b laserbehandling

Chung H1, Dai T, Sharma SK, Huang YY, Carroll JD, Hamblin MR., The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy. Ann Biomed Eng. 2012 Feb;40(2):516-33. Epub 2011 Nov 2. PMID:22045511

Gao X, Xing D., Molecular mechanisms of cell proliferation induced by low power laser irradiation. J Biomed Sci. 2009 Jan 12;16:4. PMID:19272168

Bjordal JM, Johnson MI, Iversen V, Aimbire F, Lopes-Martins RA., Low-level laser therapy in acute pain: a systematic review of possible mechanisms of action and clinical effects in randomized placebo-controlled trials. Photomed Laser Surg. 2006 Apr;24(2):158-68. PMID: 16706694

de Almeida P1, Lopes-Martins RÁ, Tomazoni SS, Albuquerque-Pontes GM, Santos LA, Vanin AA, Frigo L, Vieira RP, Albertini R, de Carvalho Pde T, Leal-Junior EC., Low-level laser therapy and sodium diclofenac in acute inflammatory response induced by skeletal muscle trauma: effects in muscle morphology and mRNA gene expression of inflammatory markers. Photochem Photobiol. 2013 Mar-Apr;89(2):501-7. Epub 2012 Oct 9. PMID:22937980

Marcovic A B, Todorovic L. Postoperative analgesia after lower third molar surgery: contribution of the use of long-acting local anesthetics, low-power laser, and diclofenac. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006;102 (5): e4-8. PMID:17052624

Reis S R, Medrado A P, Marchionni A M, Figueira C, Fracassi L D, Knop L A. Effect of 670-nm laser therapy and dexamethasone on tissue repair: a histological and ultrastructural study. Photomed Laser Surg. 2008; 26 (4): 307-313.PMID:18665765

de Almeida P1, Tomazoni SS, Frigo L, de Carvalho PD, Vanin AA, Santos LA, Albuquerque-Pontes GM, De Marchi T, Tairova O, Marcos RL, Lopes-Martins RA, Leal-Junior EC., What is the best treatment to decrease pro-inflammatory cytokine release in acute skeletal muscle injury induced by trauma in rats: low-level laser therapy, diclofenac, or cryotherapy? Lasers Med Sci. 2013 Jun 30. [Epub ahead of print]PMID:23812849

Ferraresi C, Hamblin M R, Parizotto N A. Low-level laser (light) therapy (LPT) on muscle tissue: performance, fatigue and repair benefited by the power of light. Photonics Lasers Med. 2012; 1 (4): 267-286.PMID:23626925

Leal Junior E C, Lopes-Martins R A, Dalan F, Ferrari M, Sbabo F M, Generosi R A, Baroni B M, Penna S C, Iversen V V, Bjordal J M. Effect of 655-nm low-level laser therapy on exercise-induced skeletal muscle fatigue in humans. Photomed Laser Surg. 2008; 26 (5): 419-24. PMID:18817474

Chow R, Armati P, Laakso EL, Bjordal JM, Baxter GD., Inhibitory effects of laser irradiation on peripheral mammalian nerves and relevance to analgesic effects: a systematic review. Photomed Laser Surg. 2011 Jun;29(6):365-81. Epub 2011 Apr 1. Review. PMID:21456946

Studier rörande försiktighet med laserbehandling

Navratil L1, Kymplova J., Contraindications in noninvasive laser therapy: truth and fiction. Clin Laser Med Surg. 2002 Dec;20(6):341-3.PMID:12513921

Bjordal J M, Bensadoun R J, Lopes–Martins R A, Tunér J, Pinheiro A, Ljunggren A E. A systematic review of low level laser therapy (LLLT) in cancer therapy-induced oral mucositis. Support Care Cancer. 2011; 19 (8): 1069-1077. PMID:21660670

Höfling DB1, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Knobel M, Yoshimura EM, Chammas MC., Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Lasers Med Sci. 2013 May;28(3):743-53. Epub 2012 Jun 21. PMID: 22718472

Höfling DB1, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Knobel M, Yoshimura EM, Chammas MC., Assessment of the effects of low-level laser therapy on the thyroid vascularization of patients with autoimmune hypothyroidism by color Doppler ultrasound. ISRN Endocrinol. 2012;2012:126720. Epub 2012 Dec 17. PMID:23316383

Höfling DB1, Chavantes MC, Juliano AG, Cerri GG, Romão R, Yoshimura EM, Chammas MC., Low-level laser therapy in chronic autoimmune thyroiditis: a pilot study. Lasers Surg Med. 2010 Aug;42(6):589-96. 20941. PMID:20662037

Skopin MD, Molitor SC., Effects of near-infrared laser exposure in a cellular model of wound healing. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2009 Apr;25(2):75-80. PMID:19292782

Joensen J, Demmink JH, Johnson MI, Iversen VV, Lopes-Martins RÁ, Bjordal JM.

The thermal effects of therapeutic lasers with 810 and 904 nm wavelengths on human skin. Photomed Laser Surg. 2011 Mar;29(3):145-53. Epub 2011 Jan 10. PMID: 21219241

Frigo L, Fávero GM, Lima HJ, Maria DA, Bjordal JM, Joensen J, Iversen VV, Marcos RL, Parizzoto NA, Lopes-Martins RA.

Low-level laser irradiation (InGaAlP-660 nm) increases fibroblast cell proliferation and reduces cell death in a dose-dependent manner. Photomed Laser Surg. 2010 Aug;28 Suppl 1:S151-6.PMID:19764894

Hawkins DH, Abrahamse H., The role of laser fluence in cell viability, proliferation, and membrane integrity of wounded human skin fibroblasts following helium-neon laser irradiation. Lasers Surg Med. 2006 Jan;38(1):74-83.PMID16444694

Föreskrifter om risker med laserbehandling

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laser och intensivt pulserat ljus, SSMFS 2012:4, februari 2014:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-4.pdf

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:07 Artificiell optisk strålning, februari 2014:

http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_07.pdf