Klinisk undersökning och diagnostik

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut, examen i ortopedisk medicin
Uppdaterat 2020-11-30
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Klinisk undersökning och diagnostik

Klinisk undersökning och diagnostik

Klinisk undersökning och diagnostik innefattar att tolka patientens anamnes (sjukhistoria) samt fynden (kliniska tecken) från den kroppsliga undersökningen och uttrycka detta i en diagnos eller ett sjukdomstillstånd. Olika sjukdomstillstånd uppvisar olika så kallade ”kliniska bilder” och när symtom och kliniska tecken samstämmer med en klinisk bild kan vårdgivare presentera en möjlig relaterad diagnos. Syftet med klinisk diagnostik är förutom att finna själva sjukdomstillståndet och diagnosen även att söka efter vad som kan ha orsakat sjukdomstillståndet. Det kan till exempel handla om en överbelastning, en icke gynnsam hållning eller felaktigt rörelsemönster. Utifrån en sammanställning av diagnos och eventuell bakomliggande orsak föreslår vårdgivaren lämpliga åtgärder som belastningsjustering, behandlingsalternativ och egenvård för att patientens tillstånd skall förbättras fortast möjligt.

Anamnes

Anamnesen är patientens sjukhistoria. Patienten berättar och vårdgivaren ställer frågor om patientens symtom: Vad är det för typ av besvär? Var i kroppen placerar sig symtomen? Hur uppkom de? När uppkom de? Vad är det som påverkar symtomen till det bättre respektive till det sämre? Har besvären funnits tidigare? Finns de i släkten? Hur påverkar de vardagen; arbetsliv, familj- och hem och fysisk aktivitetsförmåga? Vad är önskemålet med besöket? Finns det speciella andra mål som önskas uppfyllas?

Kroppsundersökning – status

Vid kroppsundersökningen stressas och testas olika vävnader i syfte att finna den vävnad som ger upphov till symtom samt bedöma omfattningen eller allvarlighetsgraden av sjukdomstillståndet. Vid kroppsundersökningen noteras också vävnaders och leders tillstånd och funktion och eventuell avvikelser från det normala och om det det kan tänkas ha bidragit till uppkomsten av sjukdomstillståndet. Fynden ger också information om risker för potentiella andra sjukdomstillstånd.

Diagnos – bedömning

Målet med den kliniska diagnostiken är att i ord uttrycka sjukdomstillståndet (skadan eller sjukdomen) så specifikt som möjligt, vilket även kallas diagnos eller klinisk diagnos. Den kliniska diagnosen är inte alltid detsamma som ICD-10 koder vilka är en typ av ”register-diagnoser” vilka behövs för att kunna klassificera och registrera sjukdomstillstånd för att göra beräkningar, analys, planering och ge ersättning av vård. Dock strävar man efter att ICD-10 koderna skall representera de olika kliniska diagnoserna så väl och precist som möjligt.

Åtgärdsplan – behandlingsplan

Diagnosen tillsammans med övriga förutsättningar ligger till grund för den åtgärdsplan vårdgivaren föreslår och tillsammans med patienten bestämmer.

Uppföljning, utvärdering, omvärdering och behandlingsavslut

Resultaten av åtgärder skall följas upp och utvärderas. Vid frånvaro av effekt kan diagnosen omvärderas eller alternativa åtgärder genomföras. Vid önskat resultat avslutas behandlingsärendet.