Nackspärr (akut torticollis)

Skribent Eva Deurloo, leg. fysioterapeut
Granskare Daniel Öhlin, fysioterapeut
Uppdaterat 2017-09-15
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Nackspärr (akut torticollis)

Nackspärr

Nackspärr innebär att man plötsligt får stelhet och ont i nacken. Det blir svårt att vrida och luta huvudet, ofta mer åt ett håll, samt att nack- och halsmuskler blir krampaktiga och ömma. Nackspärr är ett tillstånd som drabbar många någon gång i livet och det är vanligt att ha återkommande nackspärrsepisoder. Det klassas inte som någon sjukdom i sig utan snarare som ett symtom med flera möjliga orsaker. Nackspärr uppstår plötsligt och är övergående. Ofta börjar besvären med att man gjort en häftig rörelse med huvudet eller att man sovit med huvudet i en ogynnsam position. Uppkomstmekanismen kan vara olika men det är vanligt att en diskförändring leder till att vävnader med nerver i sig signalerar smärta och att ett reflektoriskt muskelpåslag följer på detta. Ofta går tillståndet över av sig själv inom ett par dagar eller en vecka, men nackspärr orsakat av en disk kan gå över betydligt snabbare om egenvård och behandling riktad mot diskbesvären påbörjas.

Symtom vid nackspärr

Nackspärr - akut torticollisDet gör ont i nacken och den känns stel. Symtomen uppkommer plötsligt, under några timmar eller under natten. Smärtan sitter ofta i ena nacksidan och kan stråla ut i skuldran, bröstet eller armen, ibland upp mot bakhuvudet. Musklerna i nacken känns spända och ömma och huvudet kan ofrivilligt vridas åt ena sidan. Huvudrörelser förvärrar smärtan och det brukar göra mer ont att vrida huvudet åt den onda sidan. Ibland är tillståndet så starkt att huvudet inte ens kan hållas i neutralläge. Som en följd av smärtan och överdrivet muskelpåslag kan man bli trött i axlarna och uppleva domningar i armar och händer eller få huvudvärk. Det är mycket vanligt att ha en samtidig smärta ner mot insidan av ena skulderbladet och ibland kan smärta och domning upplevas ner i samma sidas arm, hand och fingrar.

Behandling vid nackspärr

I de flesta fall går smärtan över av sig själv. Då orsaken ofta är en buktande disk kan egenövningar och behandling riktad mot detta snabbare återställa normal funktion samt minska risken att tillståndet förvärras. Om man söker hjälp hos fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat kan en kombination av mobilisering, massage och neuromuskulär behandling utövas. Manipulation endast om mycket tydlig indikation finns, utan kontraindikation. TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering) och akupunktur kan också användas i smärtlindrande syfte. Patienten kan rekommenderas ta receptfria smärt- och inflammationshämmande läkemedel i syfte att lindra besvären och dämpa den inflammation som kan uppstå.
Se fördjupat avsnitt om behandling vid nackspärr.

Egenvård vid nackspärr

Det är viktigt att röra på sig som vanligt så långt det är möjligt. Undvik sängläge och att böja huvudet framåt. Nackkrage kan användas i det akuta skedet för att avlasta och underlätta att hålla huvudet upprätt, men bör sedan undvikas. Det är inte farligt att försiktigt röra nacken åt sidorna och bakåt, men undvik för säkerhets skull framåtböjning av nacken till dess orsaken är konstaterad hos vårdgivare eller till dess du känner att detta kan göras utan påverkan på symtom. Kyla respektive värme kan upplevas lindrande i det akuta skedet. Muskelmassage lindrar ofta och kan få de reflektoriskt överaktiva musklerna mer avslappnade.
Se fördjupat avsnitt om egenvård vid nackspärr.

Köp "Behandla din egen nacke" hos Fyseum.se

När och var skall jag söka för diagnos och behandling?

Om smärtorna kvarstår efter en vecka kan man kontakta vården.
Om smärtorna är mycket starka eller om man upplever svaghet och domningar i ena armen eller handen bör man kontakta vården så snart som möjligt.
Är man stel i nacken och samtidigt har feber och är allmänpåverkad bör man uppsöka läkare på en gång.
Har du återkommande episoder med nackspärr så kontakta en vårdgivare specialiserad på McKenzie eller OMI (ortopedisk medicin) så får du information och verktyg att hantera detta.

Det här gör fysioterapeuten (primärkontakt = ingen remiss krävs)

Undersöker dig och ställer diagnos
Instruerar egenvård
Behandlar (mobilisering, manipulation, smärtlindring)
Hänvisar dig vidare vid misstanke om allvarlig skada eller sjukdom

Det här gör läkaren (primärkontakt = ingen remiss krävs)

Undersöker dig och ställer diagnos
Skriver ut läkemedel
Hänvisar dig till fysioterapeut för behandling och egenvård
Skriver remiss för radiologisk utredning vid misstanke om allvarlig skada eller sjukdom

För diagnostik och behandling rekommenderar vi:

Obs! Filtrera på din ort/län för att finna vårdgivare närmare dig. 

Vårdgivare med McKenzie examen

Vårdgivare med högre examen i OMI

Vårdgivare med OMT steg III

 

Vårdgivare med basexamen i OMI

Vårdgivare med McKenzie A+B

Vårdgivare med OMT steg II

Så här ställs diagnos

Oftast kan diagnos ställas genom ingående samtal mellan patient och behandlare kombinerat med en klinisk undersökning. Fysioterapeuten eller läkaren testar då nackens rörlighet, muskler, reflexer och gör olika ortopediska tester för att undersöka kotor och nerver. I sällsynta fall görs röntgen eller scanning för att kunna ställa precis diagnos.

Orsak till nackspärr

Oftast är det svårt att se någon tydlig orsak till att nackspärren uppstod då den ofta kommer på morgonen efter att man vaknat efter en normal natts sömn eller efter en hastig huvudrörelse, vilken gått bra att göra tidigare.

Orsaken till smärtan vid nackspärr beror enkelt beskrivet på att nerver har blivit stimulerade av något och börjar signalera till hjärnan där smärta upplevs. Ett reflektoriskt muskelpåslag följer och musklerna blir ömma och spända.

Det finns olika teorier om vad som orsakar stelheten i nacken, förutom det reflektoriska muskelpåslaget, samt vilket stimuli som retar smärtnerverna. Därför får du som patient olika information beroende på vilken vårdgivare du träffar. Patienten själv tror oftast att hen har sträckt eller överbelastat en muskel och det är tyvärr lätt att tro att just muskeln är själva grundorsaken eftersom musklerna alltid blir reflektoriskt påkopplade vid en skada i kotpelaren och då blir spända och ömma. Och i fallet med nackspärr blir musklerna väldigt starkt påkopplade och nästan krampande. Inte konstigt att de blir ömma och värker.

En vanlig teori är att nackspärr som kommer eller finns på morgonen efter en natts sömn beror på att huvudet under natten har varit i en ensidig position vilket har belastat diskarna mellan kotorna ojämnt. Diskkärnan, nucleus pulposes, vilken ligger inne i disken pressas då bakåt och utgör ett tryck på bakre diskväggen vilken efter hand börjar bukta ut. En diskbuktning har uppstått. Ofta buktar disken snett bakåt åt höger eller vänster och därför blir det svårt att böja och vrida huvudet åt detta håll samt att den sidan smärtar mer. Diskväggen har smärtnerver vilka signalerar smärta och de vävnader som får tryck av den buktande disken har också nerver vilka signalerar smärta. Ett ofrivilligt reflektoriskt och starkt muskelpåslag följer i syfte att fixera kotpelaren och hindra fortsatt buktning av disken vilket skulle kunna leda till diskbråck och allvarligare skada. Denna teori (med disken som orsak) förklarar också nackspärr som kommit mer smygande under några timmar.

En teori till orsaken till nackspärr som uppkommit mer plötsligt, som efter en hastig rörelse, är att diskväggen spruckit upp och trycker på intilliggande vävnader med smärta och reflektoriskt muskelpåslag som följd. Andra vanliga teorier är att nackspärr kan bero på en lättare skada eller irritation i muskel eller ligament i nacken eller att det kan uppstå en låsning i de facettleder som ligger mellan kotorna, med smärta och spänningstillstånd som följd.

Undersökningar har visat att förekomsten av nack- och skuldersmärta är högre hos personer med reducerad muskelstyrka i skulderpartiet.

Bakomliggande sjukdomar kan också orsaka smärta och stelhet i nacken, men detta är mer ovanligt. Sök till din vårdcentral om symtomen kommit plötsligt och är kraftiga och om du känner dig febrig och omtöcknad eller om du upplever en uttalad sjukdomskänsla.

Prognos

Det är viktigt att förbli aktiv. Detta förkortar läkningstiden. Nackspärr går oftast över av sig själv inom 24-48 timmar men det kan ta upp till en vecka innan alla symtom försvunnit. Även då orsaken till muskelspasmen försvunnit, exempelvis diskbuktning eller låsning i fasettleden, kan svullnad och ömhet kvarstå en tid. Återhämtningen kan vara längre då nackspärren har diskogena orsaker. Det kan i dessa fall ta flera veckor innan alla symtom försvunnit.

Hur vanligt är nackspärr? Hur många drabbas?

Den årliga risken att drabbas av nacksmärta (inte bara nackspärr) varierar i olika studier mellan 15-19 procent och risken att drabbas under sin livstid är 70 procent. Nackbesvär är liksom ryggbesvär ofta återkommande och risken att drabbas återkommande kan ligga på omkring 40 procent. Och av de personer som får nacksmärta med utstrålning ner i armen får en tredje del det igen. Även just nackspärr är vanligt att drabbas av. Har du inte drabbats själv så har flera i din bekantskapskrets gjort det. Många dessutom flera gånger.

Kan nackspärr undvikas eller förebyggas?

God hållning under dygnet kan möjligen minska risken att drabbas

Diskarna mellan kotorna kan inte tränas. De är en passiv stödjevävnad som påverkas uteslutande av kotan ovanför och kotan under och hur dessa belastar, trycker och vrider, på disken. Sitter man mycket med dålig hållning (framskjutet huvud, vridet huvud, framåtböjt huvud) eller sover på rygg med för hög kudde så blir disken under dygnets timmar snedbelastad och mer känslig för att börja bukta ut efter en natts sömn med huvudet i sned position. En disk som snedbelastats mycket är potentiellt sett också mer känslig för en hastig rörelse och plötslig diskskada.

Ökad styrka och uthållighet kan möjligen minska risken

Allmän styrka och uthållighet i muskler i nacke rygg och mage kan förbättras med regelbunden träning. Stavgång, gymnastik och bassängträning är exempel på allmänna träningsformer. Fysioterapeuten kan hjälpa till att utforma ett anpassat självträningsprogram för nacke, skuldror och rygg.

Differentialdiagnoser

Torticollis Spastica innebär okontrollerade sammandragningar i nackmuskulaturen och orsakar felställningar och upprepade rörelser av huvudet åt ena sidan. Tillståndet är ofta psykogent betingad.
Thorakobrakialt syndrom är ett samlingsbegrepp för olika patologiska tillstånd som har gemensamt att nerver och kärl i övre thorax påverkas genom kompression. De kan ge smärtor i armen, domning eller svaghet i handen.
Hals och luftvägsinfektioner kan orsaka svullnad i lymfkörtlar i nacken. Detta kan trigga spasmer i nackmuskulaturen.
Skador i nacken, kärlmissbildningar eller tumörer är sällsynta orsaker till nacksmärta.

Referenser

  • Persson B, Wingstrand H. Ortopedisk Grundbok. Studentlitteratur, Lund. 2009.
  • Rundcrantz B-L. Behandling av smärta och funktionsstörningar i nacken; in: Holmström E, Moritz U (red.) Rörelseorganens funktionsstörningar – Klinik och sjukgymnastik. 3e Uppl. Studentlitteratur.2007
  • Karlsson J, Thomee R, Martinsson L, Swärd L. Motions-och idrottsskador och deras rehabilitering. SISU Idrottsböcker-Idrottens förlag, Stockholm. 2008.
  • Carlsson J, Norlander S, Rundcratz B-L, Jonsson T. Evidensbaserad sjukgymnastisk behandling, patienter med nackbesvär. SBU 1999. Statens beredning för medicinsk utvärdering, Stockholm: SB Offset AB 1999.
  • Hagberg M. Nacke & Skuldra-Att förebygga arbetsrelaterad sjuklighet. Rådet för arbetslivsforskning; 1996.
  • McKenzie R, May S. The cervical & thoracic spine, Mechanical diagnosis & therapy, vol. one. Second edition. Spinal publications New Zeeland. 2008

Boka tid till vårdgivare som arbetar med nackspärr